Projektovanie

1) Oprávnenia SKSI na projektovú, konzultačnú a inžiniersku činnosť v oboroch:

2) Oprávnenie banského úradu na činnosť dodávateľským spôsobom na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu projektovanie, navrhovanie, montovanie, rekonštrukcie, opravy, údržba, revízie a skúšky el. zariadení stupňa E2 v objektoch C6 a výroba rozvádzačov do 1000 V v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.

3) Osvedčenie technickej inšpekcie o odbornej spôsobilosti na projektovanie elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečenstvom výbuchu, zahŕňajúce regulačné stanice plynu; zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov.

4) Oprávnenie firmy Honeywell o odbornej spôsobilosti (podľa zákona o požiarnej ochrane) na výkon činností projektovania, inštalácií, opráv a revízií zariadení EPS firmy Honeywell.

Montáž, údržba, opravy

1) Oprávnenie technickej inšpekcie na výrobu, montáž a údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu; objekty s nebezpečentvom výbuchu; zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov

2) Oprávnenie banského úradu na činnosť dodávateľským spôsobom na vyhradených technických zariadeniach elektrických v rozsahu projektovanie, navrhovanie, montovanie, rekonštrukcie, opravy, údržba, revízie a skúšky el. zariadení stupňa E2 v objektoch C6 a výroba rozvádzačov do 1000 V v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu.

3) Oprávnenie firmy Honeywell o odbornej spôsobilosti (podľa zákona o požiarnej ochrane) na výkon činností projektovania, inštalácií, opráv a revízií zariadení EPS firmy Honeywell.

Používaný softvér

Na tvorbu projektovej dokumentácie používame:

Na tvorbu riadiacich algoritmov a vizualizácii používame:

© 2006 – 2011 Computer Control Technology s.r.o.